U bent hier

Reglement en visie

Via deze link kan u het schoolreglement raadplegen, in pdf formaat.

Visie van de school

Jongeren en ouders die kiezen voor de eerstegraadsschool van TSM kiezen voor een kleine, overzichtelijke school met een warm en aanmoedigend klimaat. De leefregels (beleefdheid, respect, eerlijkheid, verdraagzaamheid en orde en netheid) bieden een duidelijke en veilige omgeving, waarbinnen jongeren stappen zetten. Ze worden geholpen door een team van volwassenen die vanuit een christelijke visie ervoor gekozen hebben om jongeren te begeleiden. Jongeren die kampen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden zoals dyslexie, dyscalculie, autisme, … bieden we dan ook de nodige extra hulp.

 

Op onder andere deze domeinen heeft ons team een ruime ervaring opgebouwd. De school kiest voor twee coördinatoren van de leerlingenbegeleiding (voor zowel de A- als de B-stroom) die nauw overleggen en samenwerken met o.a. de CLB-medewerkers, om een duidelijke, efficiënte en zorgzame begeleidingsstructuur neer te zetten.

 

We streven een goede communicatie met ouders na. Met elke vraag kan men terecht op school. De ouderraad geeft ons belangrijke adviezen tijdens de ouderraden en ondersteunt ons vaak op praktisch en organisatorisch gebied. De verslagen van de ouderraad worden aan iedereen ter beschikking gesteld.

In de eerstegraadsschool willen we veel aandacht besteden aan het zich goed voelen. Dit heeft onder andere te maken met aandacht voor gezonde voeding en beweging, lichaamsverzorging en hygiëne. Een evenwicht vinden tussen werk en ontspanning vinden we belangrijk. Dit betekent ook keuzes maken en de wil hebben om deze waar te maken.

Onze leerlingen zijn nog op zoek naar waar ze goed in zijn en wat ze kunnen verbeteren. Het proeven van techniek, wetenschap en multimedia biedt hen een kader waarbinnen ze ervaren dat denken én doen samengaan met de nodige attitudes (orde en netheid, inzet en medewerking).

 

We willen hen bij deze zoektocht ondersteunen om hun keuzes te maken met wilskracht en doorzettingsvermogen. Hierdoor leren ze zich ook aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden.

De eerstegraadsschool zorgt door haar kleinschaligheid voor een vlottere overgang van de lagere school naar de grotere middelbare school (zoals onze tweede en derdegraadsschool). Leerlingen kunnen hier binnen een kleine gemeenschap werken aan hun identiteit als authentiek en zorgzaam individu. Hierbij ontwikkelen ze heel wat (sociale) vaardigheden die hun zelfstandigheid stimuleren.

 

  • Ze houden rekening met de situatie, vaardigheden en emoties van anderen.
  • Ze verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten.
  • Ze communiceren doordacht en met aandacht voor hoe de boodschap aanvaard wordt. Zowel de verbale als de non-verbale taal en contactvaardigheid zijn belangrijk.
  • Ze leren dankzij de leefregels waarden zoals verdraagzaamheid, hoffelijkheid en verbondenheid kennen en toepassen.
  • Ze worden aangemoedigd om initiatief te nemen, zonder dat het gevraagd wordt of zonder dat omstandigheden hen ertoe dwingen.
  • Ze leren onderscheid te maken in wat zinvol en minder zinvol, gepast en ongepast, veilig en onveilig is. Veiligheid en preventief denken zijn voor onze school sleutelbegrippen. Wie zorgvuldig en oordeelkundig techniek wil hanteren, houdt altijd rekening met de veiligheidsvoorschriften.

 

Als eerstegraadsschool willen we ook een leef- en leergemeenschap zijn die leerlingen in staat stelt om samen met anderen naar oplossingen te zoeken in verband met het duurzaam gebruik van ruimte, grondstoffen, goederen en energie . We streven dit na op school en in de nabije en ruimere omgeving.

Leren leren is veel meer dan leren studeren. Informatie doeltreffend opzoeken en verwerken, ook met gebruik van ICT is een belangrijke strategie. Daarom leren wij onze leerlingen probleemoplossend of technisch denken. De essentie hiervan is om een probleem op te lossen door het eerst te herformuleren en de verschillende oplossingswegen in kaart te brengen. Daarna vergelijken ze de beste oplossingen en kiezen er uiteindelijk één om toe te passen.

 

Daarnaast leren we leerlingen ook kritisch denken. Dit betekent dat ze gegevens, handelwijzen en redeneringen in vraag gaan stellen aan de hand van relevante criteria en onderwerpen, die ze benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Belangrijke attitudes hierbij zijn de wil om het goed te doen, met zin voor nauwkeurigheid en zorgvuldigheid.

Eén van de grote troeven van de eerstegraadsschool is dat leerlingen de vele theoretische kennis ook praktisch kunnen toepassen in de doe-activiteiten van techniek, wetenschap en multimedia. Onze leerlingen leren originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren. Dit vernieuwende aspect is erg stimulerend.

 

Via het internet kunnen vele abstracte begrippen ook concreet gemaakt worden. Door gebruik te maken van werkvormen die leerlingen actief laten deelnemen aan de les, stimuleren we hun betrokkenheid, denken en taalvaardigheid. Aan schoolse taalvaardigheid willen we via de principes van taalgericht vakonderwijs veel aandacht besteden.

Op school ontwikkelen we een milieu- en zorgbeleid. We nodigen de leerlingen uit om daaraan deel te nemen en verbeteringen aan te brengen. Vanuit onze aandacht voor techniek, wetenschap en multimedia is het logisch dat onze leerlingen aandacht hebben voor het zorgvuldig gebruik van grondstoffen en energie. Daarnaast leren ze ook het belang van techniek en wetenschap inschatten bij oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken.

 

Nauw samenhangend hiermee is de aandacht voor natuurbeleving en respect voor de natuur, het landschap en het cultureel erfgoed. We bereiden onze leerlingen voor op een positieve deelname aan een samenleving die vele eisen stelt op politiek, juridisch, socio-economisch en cultureel gebied.

 

De wereld evolueert snel en het is een stevige uitdaging voor onze leerlingen om rekening te houden met ontwikkelingen in de samenleving en de wereld. We beschouwen onze leerlingen op school dan ook graag als 'actieve burgers in wording'.

Het reglement gebruiken we vaak om de leerlingen te wijzen op rechten en vrijheden, zoals die ook in wetten en internationale verdragen zijn vastgelegd. Via de leerlingenraad kunnen ze voorstellen ter verbetering voorleggen aan de directeur. Ze bereiden deze voor in klasverband, samen met de klassenleraar en op basis van argumenten. Een gekozen groep vertegenwoordigers van alle klassen bespreekt deze voorstellen samen met de coördinatoren. De directeur geeft zijn antwoorden ook op basis van argumenten.

België met zijn federale staatstructuur in evolutie is een mooi maar complex voorbeeld. Maar ook de Europese Unie en de rest van de wereld verdient toelichting. Onze leerlingen worden groot in een complexe en geglobaliseerde wereld. Deze mondialisering biedt voordelen, maar ook problemen en conflicten waarop onze leerlingen een zicht moeten hebben.

 

De media hebben ervoor gezorgd dat de wereld een dorp is. Vele nieuwe manieren van (tele)communicatie zijn nog in ontwikkeling. De leerlingen alert maken op kansen en risico’s hiervan is een belangrijke opdracht. Via deze media kunnen leerlingen immers ook actief deelnemen aan de publieke opinie.

Leerlingen dienen te weten hoe een samenleving inkomsten verwerft en gebruikt. Ook een eigen budget en de persoonlijke administratie daarrond beheren is zinvol. De welvaart is niet gelijkmatig verdeeld. We willen onze leerlingen bewust maken van de oorzaken daarvan en hen oproepen om deel te nemen aan solidariteitsacties.

Verschillen tussen mensen, gewoonten en levensopvattingen zijn er overal om ons heen. We moedigen onze leerlingen aan om hiermee op een constructieve en kritische manier om te gaan. Binnen de eerstegraadsschool kunnen ze via de Okan-klassen (onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers) in contact komen met jongeren vanuit de hele wereld.

 

Verschillen kunnen tot conflicten leiden. Conflicten kunnen op positieve manier afgehandeld worden, maar kunnen ook ontaarden. Onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie hebben door de geschiedenis heen voor veel leed gezorgd. Leerlingen hierop wijzen en hen aansporen tot een verdraagzame houding is een noodzaak.

 

Verschillen hebben echter ook aanleiding gegeven tot waardevolle kunst en cultuur. Onze unieke ligging in het knappe centrum van een historische stad biedt heel wat mogelijkheden. Maar ook in brede zin schoonheid ervaren en zelf kunnen scheppen maakt van onze leerlingen rijkere personen.